Add Line Call

วัดแก้วพิจิตร

รายละเอียดสถานที่

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง

ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปราจีนบุรี ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยนางประมูล โภคา (แก้ว ประสังสิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้างพระอุโบสถเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2456 จึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร ประสมประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร